Smarta nät – en spaning och en tillbakablick

utsnitt
Projektet Kraftsamling Smarta Nät har arbetat sedan 2011 som en västsvensk nod för att öka användarens inflytande inom smarta nät. Kärnan i satsningen, som finansierats av Västra Götalandsregionen, har varit ett starkt samarbete mellan en rad organisationer som under åren utbildat, utvecklat, informerat, nätverkat, och på andra sätt medverkat till kunskapsuppbyggnaden i Västsverige och på nationell nivå. I samband med att projektet nyss avslutats har man tagit fram en populärvetenskaplig slutrapport, en lite bredare skrift om smarta nätets utmaningar och möjligheter i Sverige idag.

– Vi som har arbetat med Kraftsamling Smarta Nät har tagit fram rapporten för att dela med oss av de erfarenheter som vi har gjort under satsningens femåriga resa. Vi vill också försöka blicka lite framåt, spana mot framtiden och peka på några av de behov som vi ser hos branschen nu och framöver, säger Carolina Dolff, RISE, projektledare för Kraftsamling Smarta Nät.

Rapporten kan läsas online här eller laddas ner som pdf här.

För mer information, kontakta Carolina Dolff, tel 072-517 57 95, carolina.dolff@ri.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

”Food for thought” – webinars på lunchtid

Food for thought_large

Under EU:s Sustainable Energy Week 13-17 juni, gör åtta smart citiesprojekt gemensam sak genom nätverket My Smart City District, i form av fem olika onlineseminarier om nyckelfrågor och utmaningar för smartare och grönare städer och kommuner.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är part i tre av dessa åtta projekt; SINFONIA, EU-GUGLE och CELSIUS. Under veckans seminarier kommer projektmedlemmar och experter att presentera insikter och erfarenheter, allt baserat på verkliga scenarios.

Webseminarierna ”Food for thought” ges mellan klockan 11:30-12:15 varje dag under EU:s Sustainable Energy week 13-17 juni.

Anmälan till seminarierna (ett eller flera) görs via denna länk.

Programmet:

FINANCE: Monday 13 June:

Money matters and balancing limited financial resources in energy efficiency with examples from ZenN, EU-GUGLE & expert input from CITYnvest / Climate Alliance

CITIZEN ENGAGEMENT: Tuesday 14 June:

“Buildings don’t use energy, people do…!” link smart cities with smart citizens with input from CITyFiED, CITY-ZEN and expert commentator EngageCitizen

RETROFITTING: Wednesday 15 June

Design, implement and deliver smart retrofitting at district level courtesy of CITY-ZEN, R2CITIES, and invited experts of ECTP

DISTRICT HEATING & COOLING: Thursday 16 June

District heating and cooling solutions for the future with examples from READY, CELSIUS and expert challenger from EuroHeat & Power

REPLICATING @ SCALE: Friday 17 June

Smarter and more energy efficient faster, with less risk: replication and achieving scale in smart cities with SINFONIA, CITyFiED, and invited experts of BPIE

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

DiverCity – vårt bidrag till Hack for Sweden 2016.

Det är många som frågar vad vi egentligen byggde under helgens Hack for Sweden.  Så vi tänkte att en liten förklaring kan vara på sin plats.  Först en kort idéhistorisk exposé.

Jane_Jacobs

Jane Jacobs. (Foto: New York World-Telegram & Sun 1968)

Vår applikation kan sägas vara en liten hyllning till den legendariska stadsteoretikern Jane Jacobs. 1961 publicerades hennes banbrytande bok ”The Death and Life of Great American Cities” i USA. Jacobs kritiserade det dominerande planeringsparadiget som i hög grad byggde på en uppfattning av staden som ett logistiskt och teknologiskt problem. Det vill säga, att stadens utmaningar kunde och skulle lösas av ingenjörer, vetenskapsmän [sic!] och planerare på ett rationellt sätt. Detta paradigm fick såklart praktiska konsekvenser under 1900-talet: Många städer världen över ”sanerades” och strömlinjeformades utifrån en modernistisk mall som byggde på funktionsseparering av människor och verksamheter i rummet. Stadens ’myllrande mångfald’ och blandning sågs snarare som ett stort problem, vilket man delvis kan förstå i ljuset av den tidiga industrialiseringen, de stora hälsoproblemen som fanns i städerna, slumbildningen och den omfattande befolkningsökningen. Jane Jacobs menade att detta förhållningssätt inte längre var relevant och att detta paradigm genererar ekonomiskt döda och otrivsamma städer.

Jane Jacobs hade en motsatt syn på staden. Enligt henne så skulle staden snarare ses som ett känsligt och komplext ekosystem. Ett ekosystem, där verksamheter, bebyggelse och människor samverkade på ett intrikat sätt. Jacobs byggde sina insikter på etnografiska observationer av gaturummet och på vilket sätt verksamheter, människor och bebyggelse relaterade till varandra. Jacobs riktade udden mot dåtidens planeringskontor och arkitekter, som enligt henne planerade städer ”uppifrån-ner” utan att förstå stadens intrikata dynamik. Utan att gå djupare in i hennes teorier och insikter, så menade Jacobs att stadens ekonomiska och sociala dynamik bygger på ett antal basala samband som måste samverka i rummet:

  • En blandning av bebyggelse och funktioner som genererar liv och rörelse över dygnet genom att attrahera människor;
  • Korta gator som underlättar gångtrafik och som gör stadsrummet ”läsbar” för människor som vistas ute;
  • En blandning av byggnader av olika ålder och kondition, vilket möjliggör etableringen människor, verksamheter och företag med skiftande ekonomiska förutsättningar;
  • Täthet av bebyggelse och verksamheter som skapar ett befolkningsunderlag för att driva runt ekonomin.

I över tre decennier har diskussionen förts i forsknings- och policykretsar om hur den hållbara och resurseffektiva staden bör planeras och byggas. Den ”täta och funktionsblandade staden” har varit en av de starkaste kandidaterna till en hållbar stadsmodell; men samtidigt kvarstår det många luckor när det gäller forskning, och det finns många politiska, juridiska och kulturella hinder i realiseringen av den täta och funktionsblandade staden. Men detta sagt, blev Jacobs teorier och den pågående diskussionen utgångspunkten för vårt hack i helgen.

divercity

Divercity (skärmbild från applikationen)

Vår ambition var att skapa ett visualiserings- och analysverktyg baserat på öppen myndighetsdata kombinerat med användargenererad geodata från ex. sociala medier (facebook) och andra digitala tjänster (ex. Foursquare).  Vi utgick från Stockholm som geografisk avgränsning. Verktyget tänkte vi, skulle kunna användas av olika kategorier av människor – från planerare till turister och företag – för att få en uppfattning vart staden är blandad och levande. Det vill säga: vart aktiviteter i staden äger rum och vart stadens mångfald och blandning är störst. Därav namnet på vårt tävlingsbidrag: DiverCity (diversitet är ett begrepp som bl.a. används inom ekologin för att illustrera artrikedomen i ett visst geografiskt område).

Vår lösning är såklart bara en ’proof of concept’ och våra datakällor är begränsade till antal och alldeles för aggregerade för att vi skall kunna dra några djupare slutsatser av visualiseringen. Däremot finns det stora möjligheter att ta idén vidare (öppen källkod). Testa gärna lösningen (fungerar bäst i Chrome): http://geo.knatofs.se/. Höjden i visualiseringen indikerar täthet och en blandning (diversitet).

Tjänsten anknyter dessutom till ett antal aktuella frågeställningar som planerare och forskare ställs inför. Utvecklingen inom digitaliseringsområdet påverkar i stor grad hur människor rör och beter sig den urbana miljön (du kanske t.o.m. läser detta inlägg via din telefon, sittandet på en parkbänk?). Digitaliseringens rumsliga effekter i stadsmiljön är ett intressant forskningsfält. Digitaliseringen skapar dessutom stora utmaningar för forskingen och forskare i och med att det digitala rummet blir allt mer sammanflätat med den fysiska miljön. Vi tillbringar oss allt mer i flera simultana rum.  Även stadsplanerare ställs inför samma slags problemställning i sin strävan efter att förstå hur stadens väv hänger samman. Det är tydligt att det finns ett stort behov av nya slags verktyg och förhållningssätt för att förstå stadens dynamik. En modern Jane Jacobs hade behövt begagna sig av digitala verktyg som ett komplement till traditionella etnografiska metoder.

/Heiti Ernits

Vi som hackade som team Ge0Hack3rs var:

Per-Olov Jernberg, Spotify
Mats Törnberg, Cavagent AB
Marcus Kempe, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Heiti Ernits, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

PS.
Läs gärna mer om Jane Jacobs utifrån detta utmärka studiecirkel som anordnades av YIMBY: http://www.yimby.se/2011/08/studiecirkel-om-jane-jaco_1094.html

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nu lanseras NOVA – ett verktyg för normkreativ innovation

NOVA Box and Cards

Nu lanseras metodmaterialet NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation. Materialet, som har utvecklats på uppdrag av Vinnova, har lånat sitt format från den klassiska kortleken för att gynna kreativitet, interaktion och samverkan.

NOVA har utvecklats av forskarna Mariana Alves (ArkDes), Karin Ehrnberger (KTH), Åsa Wikberg Nilsson (LTU) och SP-forskaren Marcus Jahnke (redaktör för materialet).

Normkreativ innovation bygger på en analys av situationer och funktioner där normer diskriminerar eller begränsar olika grupper av användare (normkritisk analys). Utgångspunkten i materialet är de lagstiftade diskrimineringsgrunderna, bland annat genus, etnicitet och funktionsnedsättning.

Materialet innehåller verktyg för att gå från den kritiska analysen till ett kreativt lösningsarbete (normkreativitet). Den normkreativa innovationsprocessen är baserad på designprocessen och design thinking som ansats.

För mer information kontakta gärna Marcus Jahnke: marcus.jahnke@sp.se

Läs mer på: http://blogg.vinnova.se/mangfaldslabbet/utmana-forutfattade-meningar-och-skapa-innovationer/

Publicerat i Innovation, Nyheter | Lämna en kommentar

Stadsutvecklingsgruppen söker nya medarbetare

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut expanderar och söker gruppchef och fler Frihamnen-workshop-papersmedarbetare till Stadsutvecklingsgruppen.

Läs mer på:
http://www.jobs.net/jobs/sp/sv-se/job/Sweden/Projektledare-och-forskare-inom-h-llbar-stadsutveckling/J905ZT66HV6C8BVSGCC/

http://www.jobs.net/jobs/sp/sv-se/job/Sweden/Gruppchef-med-inriktning-p-stadsutveckling/JHT4VW75BSRV9ZCW4X8/

 

Publicerat i Nyheter, Stadsutveckling | Lämna en kommentar

Samhällsbyggnadsdagen 2015 – Den goda kompakta staden

Har du missat att anmäla dig till SP:s Samhällsbyggnadsdag den 5 november, med temat framtidens kompakta stad? Det finns fortfarande platser kvar och Kristina Mjörnell, affärsområdeschef för Samhällsbyggnad vid SP, berättar varför ska man komma på Samhällsbyggnadsdagen i år:

webb_husDu kommer att få lyssna till många spännande talare både från flera städer och kommuner och från akademin och SP som diskuterar möjligheter och utmaningar med förtätning av städer.

På Konserthuset i Göteborg kommer vi få ta del av konkreta exempel från bland annat Umeå, som genomgår en snabb förtätning av sitt centrum, och från Landvetter utanför Göteborg där ett helt nytt samhälle med plats för 15 000 boende planeras. Hur hanteras grönytorna när utrymmena krymper? Hur högt och tätt går det att bygga utan att brandrisken blir för stor? Hur skapar vi tysta offentliga rum när ljuden blir fler? Det här är frågor som kommer diskuteras under dagen.

Varmt välkommen till en dag med samtal om täta, gröna, klimatsmarta, mänskliga, säkra och rättvisa städer.

Tid: 5 november, klockan 09.30 – 15.30
Plats: Konserthuset, Göteborg

Läs mer och anmäl dig via denna länk.
Frågor? Maila till samhallsbyggnadsdag@sp.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Datadriven stadsutveckling

Låna en sensor på biblioteket för att kunna påverka hur staden utvecklas? Snart kanske det poster-datasensorär en verklighet. I takt med en ökad digitalisering har allmänhetens intresse av att bedriva och sprida forskning blivit allt större. Vad som brukar kallas för medborgarforskning (citizen science) har under det senaste decenniet fått en allt bredare innebörd och idag ser vi en mångfald av forskningsprojekt som både inbegriper allmänheten, och ibland till och bedrivs helt utanför den etablerade forskningens institutioner. (lyssna gärna på detta reportage). Digitala kartor och karttjänster har visat sig utgöra en nyckelfunktion när det kommer till att sprida dessa resultat, framförallt när det kommer till miljövetenskapliga projekt där medborgarna skapar kunskap om sin lokala omgivning. Det pratas om ”datamedborgarskap” och medborgardriven stadsutveckling. Det handlar om att folk går samman och använder teknik för påverkan. Denna utveckling möjliggörs delvis av utvecklingen inom teknikområdet: sensorer, internetuppkoppling och GPS är nästintill integrerade delar av våra moderna kroppar. Samtidigt sker det mycket utveckling när det gäller kartor och användningen av geografisk data inom offentlig sektor. Sammantaget är datamedborgarskap och medborgarforskning ett intressant och växande fenomen.  Kan vi tänka oss framtida bibliotek där kommuninvånare kan låna sensorer för att kunna mäta luftkvalitet eller bullernivån i en förskola och därigenom påverka beslutsfattare? Kom och prata med oss kring dessa trender. Kom och känn på tekniken och undersök hur luftkvaliteten på bokmässan ser ut.

Vi ses på Fredag, 13:30 – 18:00. Monter B:05.  SVID (i anslutning till Forskartorget).

Vi är inbjudna av Stiftelsen för Svensk Industridesign (SVID) och projektet People Powered Future.

Vi som medverkar är:

Christopher Kullenberg från Göteborgs Universitet, forskar om datadriven medborgarskap.
Heiti Ernits från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, jobbar med sociala innovationer i offentlig sektor och hållbar stadsutveckling.
Marcus Kempe från SP, jobbar med sensorteknik och Internet of Things.
Albin Andersson från SP, jobbar med tjänstedesign inom offentlig sektor.
Johan Nilsson från SP, jobbar med öppen data och kvalitetssäkring.
Magnus Eriksson från Interaktiva Institutet, forskar om Smarta Städer.

Läs mer:
Mapping for change http://mappingforchange.org.uk/
Public Lab / Mapknitter http://mapknitter.org/
Achuar-indianerna och GPS-kartor https://globalvoicesonline.org/2012/05/22/peru-how-the-achuar-people-are-saving-their-territory-from-oil-companies/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar